ACAROS17
AMOEBAS17
ANCYLOSTOMA17
ANISAKIS17
ASCARIS17
BABESIA17
BALANTIDIUM17
BLASTOCYSTIS17
CISTICERCOS17
CRYPTOSPORIDIUM PARVUM17
DEMODEX Foliculorum17
DIPHYLLOBOTRIUM17
DIPHYLIDIUM17
ENDOLIMAX17
ENTAMOEBA17
ENTEROBIUS17
ECHINOCOCCUS17
EURYTREMA17
FASCIOLA17
FASCIOLOPSIS17
FILARIA17
GIARDIA17
HETEROPHYES17
HYMENOLEPSIS17
LEISHMANIA17
LEPTOSPIRA17
MONIEZIA17
MyXOBOLUS17
ONCHOCERCO17
OXIUROS17
PARASITOS INTESTINALES17
PLASMODIUM17
SARCOPTES17
SOROPTES17
SCHISTOSOMA17
SOLITARIA (TAENIA)17
STRONGYLOIDES  STERCORALIS17
TOXOCARA17
TOXOPLASMA17
TRICHINELA17
TRICHOMONAS17
TRYPANOSOMAestructuras parasitarias desconocidas17